Financiële gegevens

De Stichting Battle4kids is per 20 november 2014 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder treft u onze volledige jaarrekening en openingsbalans aan. In onderstaande tabel de belangrijkste informatie op een rijtje:

 

 

RSIN / fiscaal nummer: 854183887
Registratie-adres: Lammerhof 73, 7223 AS, Zutphen
Beleidsplan: Visie, missie en doelstellingenplan uitgewerkt voor de aankomende jaren.
Visie en meerjarenbeleidsplan Battle4kids 2024
Doelstelling: Het organiseren van evenementen die een algemeen belang beogen op het gebied van Kunst, Cultuur, Natuur, Sport en Educatie in Nederland waarbij de evenementen breed kunnen worden opgezet maar waarbij het accent primair ligt bij de kinderen in Nederland. Voor meer informatie raadpleeg de Statuten
Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                   Fred Feller
Secretaris:                   Kees Jongejan
Penningmeester 1:    Artie Soerdien
Penningmeester 2:    Susanne Ledeboer
Algemeen lid:              Menno van Drunen
Algemeen lid:              Gertjan Schut

Meer informatie over het besturingsmodel treft u aan in de oprichtingsakte

Beloningsbeleid: Stichting Battle4kids hanteert voor de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de gemaakte kosten voor de uitoefening van hun functie als bestuurslid.
Financiële verantwoording: Jaarrekening binnen 6 maanden vastgesteld en op de website geplaatst.
Balans en jaarrekening:

Jaarrekening 2022 Stichting Battle4kids

Jaarrekening 2021 Stichting Battle4kids (opgenomen in jaarverslag)

Jaarrekening 2020 Stichting Battle4kids (opgenomen in jaarverslag)

Jaarrekening 2019 Stichting Battle4kids

Jaarrekening 2018 Stichting Battle4kids

Jaarrekening 2017 Stichting Battle4kids

Jaarrekening 2016 Stichting Battle4Kids

Jaarrekening 2015 Stichting Battle4kids

Jaarrekening 2014 Stichting Battle4kids

Oprichtingsakte en KvK: Statuten Battle4kids en kvk uittreksel
Verantwoordingsverslagen activiteiten

In onze jaardocumentatie vindt u een volledig verslag van onze activiteiten. Hierbij het jaarverslag 2021.

De voorgaande verslagen vindt u hier: 20202019, 2018, 2017.

ANBI Status

De Stichting Battle4kids heeft per 20-11-2014 voor onbepaalde tijd de ANBI status. Bekijk deze weblink voor het document met de toekenning van de ANBI satus aan de stichting Battle4kids. En bekijk deze verklaring voor de wijze waarop de stichting Batle4kids voldoet aan de publicatieplicht inzake de ANBI status.

Welke voordelen dit voor u heeft als donateur, sponsor en/of vrijwilliger van de Stichting vindt u op deze link (Belastingdienst).

Voorbeeld eenmalige schenking:

(bij een verzamelinkomen van € 80.000)

U schenkt dit jaar € 1.000,-
+25% (=uw aftrekpost) € 1.250,-
-1% drempel € 700,-
Totaal € 550,-
Teruggave bij 49,5%-tarief € 272,-
U betaalt werkelijk € 728,-

Voorbeeld periodieke schenking

U schenkt jaarlijks € 1.000,-
+25% (=uw aftrekpost) € 1.250,-
Teruggave bij 49,5%-tarief € 619,-
U betaalt werkelijk € 381,-

 

De Stichting Battle4kids maakt eveneens bij alle evenementen via de site inzichtelijk hoe de kosten qua percentage(s) zijn opgebouwd en welke  opbrengsten er uiteindelijk naar het goede doel is gegaan. Daarbij hanteert de Stichting een algemene regel dat een nader te bepalen percentage van de opbrengsten (mede afhankelijk van de omvang van het evenement) bedoeld is voor opbouw van een risicobuffer. Doelstelling is om met dit geld benodigde investeringen in nieuwe projecten en/of terugkerende evenementen sneller te kunnen financieren om zodoende de doelstellingen, missie en uiteindelijk de visie van de Stichting te realiseren.

 

Op deze wijze wil de Stichting niet alleen transparant zijn, maar tevens het bedrijfsleven prikkelen om haar diensten zo goedkoop mogelijk aan te bieden met als doel de netto-opbrengsten voor het desbetreffende goede doel zo hoog mogelijk te laten zijn.

 

Premium partners: